Adatkezelési tájékoztató


1.Az adatkezelési tájékoztató célja

 

A  Rekmi Team Kft.(1165 Budapest, Gyűszűvirág u. 26. a továbbiakban szolgáltató,adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban  és  a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Rekmi Team Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bár mikori megváltoztatására.

Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük,írja meg nekünk,

és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Rekmi Team Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Rekmi Team Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,

technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Rekmi Team Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 1. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, www.rekmi.hu  és rekmi11@gmail.com  elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

 

Név: Rekmi Team Kft.

Székhely:1165 Budapest,Gyűszűvirág u.26.

Cégjegyzékszám:01-09-563443

A bejegyző bíróság megnevezése:

Adószám: 12190768-2-42

Telefonszám: 06704547681

E-mail: rekmi11@gmail.com

 

2.1Adatvédelmi tisztviselő

Név:

Telefonszám:

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztráció  során megadandó személyes adatok

 

Kötelezően kitöltendő adat:  e-mail cím

 

3.2 Technikai adatok

A Rekmi Team Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott

informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra

feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése

biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a

jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Rekmi Team Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan   hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,törlés vagy megsemmisítés,

valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Rekmi Team Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az

adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező

kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Rekmi Team Kft az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy

csak az férhessen hozzá,aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak

és a feldolgozás  módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást:

gondoskodik arról,hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá

tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos

eszközök.

 

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online

tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal

használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot,

ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző

visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van

összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal,de kizárólag a saját

tartalma tekintetében.

 

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az

www.rekmi.hu  weboldalát, használhassák annak funkcióit,és az ott elérhető szolgáltatásokat.

Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart,

a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a

böngészésre használt más eszközről.

 

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k(analitika)

A www.rekmi.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is.

A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt

azzal kapcsolatban,hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat .Az adatot a honlap

fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel.

Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén,annak böngészőjében maradnak,illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Kötelezően kitöltendő adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím

 

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Önkéntesen megadott adatok

 

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Nincsenek, nem küldünk hírlevelet

 

4.A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve

 

Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
Regisztráció/nem kötelező A honlapon keresztül történt vásárlások teljesítése Az érintett hozzájárulása

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont

A regisztráció fennállásáig/az érintett hozzájárulása visszavonásáig

 

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok Szerződés teljesítése Szerződés teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont

 

5 év

Számlázás Számla kiállítás Jogi kötelezettség

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont

            8 év
Partnerek munkavállalóinak

adat kezelése

Kapcsolattartás Jogos érdek: üzletmenet folytonosság GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont Kapcsolat megszűnését követő 1 év

 

5.Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A  Rekmi Team Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat

az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok

egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

 

Felhívjuk a Rekmi Team Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Rekmi Team Kft adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,így különösen az alábbiakkal:

 

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info tv.);

 

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április27.)

–a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet,GDPR)

 

 • évi V. törvény –a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 

 • évi C. törvény –a számvitelről(Számv.tv.);

 

 • évi LIII.törvény –a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 

 • évi CCXXX VII. törvény–a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

6.Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók)

a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a látogatás során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A tárhely-szolgáltató adatai:

Cégnév: Brill Life Media Kft

Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85.

Levelezési cím, ügyfél szolgálati iroda: 1037 Budapest, Bécsi út 85.

Adószám: 23522240-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-969549

E-mail: info@brill-life.hu

Telefonszám: 06-70-3263386

 

A REKMI TEAM KFT szállítmányozási partnerei:
MPL Magyar Posta Logisztika Zrt.

Levélcím: Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc
            Telefon Üzleti ügyfeleinknek: 06-1-767-8272

e-mail: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu

 

Fürgefutár.hu

cím: 1122 Budapest, Maros utca 12.

tel: 06-1-900-9669

e-mail: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu

A partnerekkel kötött szerződések titoktartási záradékkal ellátottak.

 

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Rekmi Team Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Rekmi Team Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Rekmi Team Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

-személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Rekmi Team Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

-az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

 

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

 1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Rekmi Team Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.